โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การแจ้งหลักฐานการชำระเงินของงานห้องสมุด วข.จันทบุรี
20 เมษายน 2564 331 ครั้ง

การแจ้งหลักฐานการชำระเงินของงานห้องสมุด วข.จันทบุรี

งานห้องสมุดขอประชาสัมพันธ์การแจ้งหลักฐานการชำระเงินค่าปรับหนังสือ/ สื่อโสตฯ เกินกำหนด


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอมราภรณ์  พิมพ์เวียง โทร.4011

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun