โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

8 เมษายน 2564 240 ครั้ง

รองอธิการบดีฯ ม.บูรพา สัมมนา การบริหารโครงการและการปฏิบัติโครงการ

          เมื่อระหว่างวันที่ ๔-๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงแรมแคนทารี โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์เมนท์ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และ คณะทำงานโครงการ “จันทบุรีโมเดล” เข้าร่วมการประชุม โครงการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานรากด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง "การบริหารโครงการและการปฏิบัติโครงการ" (Project Management and Project Implementation) โดยมี ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฏร เป็นวิทยากร 


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun