โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันและเวลา เปิดให้บริการห้องสมุด ภาคฤดูร้อน
30 มีนาคม 2564 303 ครั้ง

วันและเวลา เปิดให้บริการห้องสมุด ภาคฤดูร้อน

         ห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เปิดให้บริการภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุดทุกวันนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานห้องสมุด โทร.039-310000 ต่อ 4009-11


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอมราภรณ์  พิมพ์เวียง โทร.4011

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun