โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

30 มีนาคม 2564 317 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ม.บูรพา จันทบุรี เตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอน ๒๕๖๔

          เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม S ๖๐๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงพัฒนาวิทยาเขตจันทบุรี กับทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล และคณะอัญมณี  เพื่อหาแนวทางในการเร่งแก้ไขปัญหาวิทยาเขตจันทบุรี และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่กำลังจะมาถึงนี้
          ต่อมา เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง S ๕๐๙ อาคาร ๑๐๐ ปีฯ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ให้เกียรติพบปะพูดคุยกับบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งแนวทางการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการเตรียมตัวให้พร้อมต่อการทำงานในยุคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด