โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

26 มีนาคม 2564 298 ครั้ง

ผศ.ดร.วศิน คณบดีฯ ให้โอวาท สโมสรนิสิตคณะวิทย์-ศิลป์ฯ

          เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องประชุม S ๖๐๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กล่าวให้โอวาท มอบใบประกาศและส่งมอบวาระสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ปี ๒๕๖๓ ให้แก่ผู้นำนิสิตชุดใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีอาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะฯ ร่วมประชุมและหารือแนวทางการดำเนินงานขอสโมสรนิสิตในปีการศึกษาต่อไป


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun