โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ บุนนาค
11 มีนาคม 2564 369 ครั้ง

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ บุนนาค

          มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ผศ.ดร.นันทรัตน์ บุนนาค
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลก คณะอัญมณี
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด