โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ระเบียบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิ์ข้าราชการ หรือสวัสดิการ
7 มกราคม 2564 139 ครั้ง

ระเบียบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิ์ข้าราชการ หรือสวัสดิการ

      งานแผนและทรัพย์สิน กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งระเบียบสำหรับแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิ์ข้าราชการ หรือสวัสดิการ สามารถดาวน์โหลดเอกสารระเบียบ ดังนี้
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี
     นิสิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หน้า ๑-๓ และระเบียบฉบับที่ ๑๐)
     นิสิตสาขาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หน้า ๑-๓ และระเบียบฉบับที่ ๒๖)
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  หน่วยการเงิน  งานแผนและทรัพย์สิน  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ยังคงมีการระบาดในวงกว้างหลายพื้นที่ของจังหวัด ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ต้องปฏิบัติงาน work from home ติดต่องานการเงิน โทรติดต่อหรือ @Lineไปที่เบอร์ 0899398831 ชื่อLine การเงิน Buuchan  (ในวันและเวลาทำการ)  

งดรับเงินสด ลดติดเชื้อ งดการชำระเงินเป็นเงินสด ขออภัยในความไม่สะดวก


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุรีย์รัตน์ สุขเจริญ โทร.1213

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun