โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตารางสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
5 มกราคม 2564 188 ครั้ง

ตารางสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

          งานบริการวิชาการขอประชาสัมพันธ์ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท >>>ปฏิทินวันสอบกลางภาค วันเสาร์ที่ 16 มกราคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564
          นิสิตสามารถตรวจสอบตารางสอบได้ที่ ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
          อาจารย์สามารถตรวจสอบตารางคุมสอบได้ที่ ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ยังคงมีการระบาดในวงกว้างหลายพื้นที่ของจังหวัด ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 4-8 ม.ค. 64 เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงาน work from home
ติดต่อสอบถาม งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
          นางสาวนภชนก ไหมทอง (หัวหน้างานวิชาการ) 0-98262-2393
          นางสาวสุนิสารัตน์ สานนท์ 0-94551-5795
          นางสาวปรียาภรณ์ ขุนจิต 0-95536-6362

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun