โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 15 งดจัดการเรียนในชั้นเรียน
30 ธันวาคม 2563 85 ครั้ง

ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 15 งดจัดการเรียนในชั้นเรียน

ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 15

งดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 จะคลี่คลาย

และมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ระลอกใหม่ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น และมีแนวโน้มจะเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพพลานามัยของนิสิตและบุคลากร

รวมทั้งเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับทางราชการในการลดการแพร่ระบาดของโรค

จึงให้ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)

ฉบับที่ 13 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นตันไป

จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและมีประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ส่งข่าวประกาศ ผอ.พัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา โทร.๑๑๐๙

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun