โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

29 ธันวาคม 2563 112 ครั้ง

คณะอัญมณี จัด workshop การตรวจวิเคราะห์อัญมณี

          เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัด workshop เรื่องการตรวจวิเคราะห์อัญมณีด้วยเครื่องมือวิเคราะห์อัญมณีขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.นันทรัตน์ บุนนาค รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการวิเคราะห์อัญมณี และนิสิตคณะอัญมณีเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มปฏิบัติการ ให้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งคณะอัญมณีมีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและบุคลากรในการจัดฝึกอบรมให้แก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สามารถจัดหัวข้อตามความต้องการ อีกทั้งยังมีที่พักให้บริการในมหาวิทยาลัยอีกด้วย


ผู้ส่งใบบอกข่าว : อาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี โทร.3507 (คุณนครินทร์ ปริยอัครกุล โทร.3517)

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun