โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

24 ธันวาคม 2563 159 ครั้ง

กระทรวงยุติธรรมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา จัดการตรวจประเมินผลโภชนาการอาหารสำหรับผู้ต้องขัง

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๖ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ นายวิทยา สุริยะวงศ์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินผลโภชนาการอาหารสำหรับผู้ต้องขัง ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานข้อค้นพบใหม่เกี่ยวกับระบบและกลไกการบริหารงานสูทกรรมคุณภาพของอาหาร และสุขภาวะของผู้ต้องขัง พร้อมทั้งระดมข้อคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านคุณภาพโภชนาการอาหารของผู้ต้องขังในทุก ๆ ภาคส่วน โดยมี นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ
          ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง โดยเน้นย้ำเรื่องของคุณภาพโภชนาการอาหารสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ จัดอาหารให้มีความเหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลด้านอาหารตามหลักสิทธิมนุษยชนที่พึงมี และให้เป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ ๕ ด้าน


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun