โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

27 ธันวาคม 2561 224 ครั้ง

ม.บูรพา วข.จันทบุรี จัดโครงการทำบุญประจำปีวิทยาเขตจันทบุรี

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการทำบุญประจำปี วิทยาเขตจันทบุรี ณ ห้องประชุมประถม ใจจิตร อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็น สิริมงคลแก่บุคลากร และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมร่วมกับคณะผู้บริหาร และบุคลากร ในการนี้คณะผู้บริหาร นำโดย รศ.ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม ดร.บัลลัง เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณบดีคณะอัญมณี ผศ.ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และ คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติอวยพรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun