โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

17 ธันวาคม 2563 325 ครั้ง

ห้องสมุด ม.บูรพา จันทบุรี จัดอบรมการใช้ EndNote X8

          ห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม EndNoteX8 ณ ห้อง IT310 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐น. โดยมี คุณอมราภรณ์ พิมพ์เวียง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมด้วย คุณจำรัส ศรีลือ บรรณารักษ์ คุณอภิเชษฐ์ ทองสุพรรณ์ บรรณารักษ์ และ คุณเกษสุนีย์ จันทวี ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด คอยให้คำแนะนำกับผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก การจัดการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานวิจัยของตนเองได้

ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun