โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

TCAS'64 โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
15 ธันวาคม 2563 337 ครั้ง

TCAS'64 โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”  มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา  2564

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 5-19 ม.ค.2564
        ลงทะเบียนระบบ mytcas ที่ https://student.mytcas.com
        รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://regservice.buu.ac.th

จำนวนที่รับสมัคร 145 ที่นั่ง

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

     1.1  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
     1.2  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
     1.3  มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด
2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร
     (คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพาะ  แสดงว่าไม่มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม)
     2.14 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี หน้าที่ 11
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ (บธ.บ) รับ 10 ที่นั่ง
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ (บธ.บ) รับ 10 ที่นั่ง
          สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (บธ.บ) รับ 20 ที่นั่ง
          สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล (วท.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
          สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร (วท.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (วท.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
          สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
          สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (วท.บ.) รับ 10 ที่นั่ง
     2.15 คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี หน้าที่ 15
          สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (ศป.บ.) รับ 5 ที่นั่ง
          สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (บธ.บ) รับ 5 ที่นั่ง
          สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ (วท.บ.) รับ 5 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun