โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

TCAS'64 โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง”
17 ธันวาคม 2563 1,124 ครั้ง

TCAS'64 โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง”

โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง” มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา  2564

การรับสมัครคัดเลือก และกำหนดการรับสมัครโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่เว็บไซต์ วันที่ 12 ม.ค. 2564 เวลา 16.00 น.
ที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th และ  http://e-admission.buu.ac.th 

กรอกข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต (เฉพาะผู้มีผ่านการคัดเลือก) วันที่ 22-25 ม.ค. 2564
ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th และ  http://e-admission.buu.ac.th


จำนวนที่รับสมัคร 190 ที่นั่ง

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
     1.1  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง
    1.2  มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกำหนด
    1.3  มีความประพฤติดี  มีคุณธรรม จริยธรรมดี โดยมีหลักฐาน บันทึก และได้รับการรับรองจากสถานศึกษา ในการทำกิจกรรมจิตอาสาทั้งในและนอกสถานศึกษาและจัดทำเป็นแฟ้มสะสมผลงาน
    1.4  มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด
2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร รายละเอียดดังแนบ
     2.11  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี หน้าที่ 8
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ (บธ.บ) รับ 15 ที่นั่ง
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ (บธ.บ) รับ 15 ที่นั่ง
     สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (บธ.บ) รับ 30 ที่นั่ง
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (วท.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
     2.12  คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี หน้าที่ 12
     สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล (วท.บ.) รับ 30 ที่นั่ง
     2.13  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี หน้าที่ 13
     สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (ศป.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
     สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (บธ.บ) รับ 20 ที่นั่ง
     สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ (วท.บ.) รับ 20 ที่นั่ง


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun