โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

19 พฤศจิกายน 2561 127 ครั้ง

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒธรรมกับมหาวิทยาลัยตงเหริน (ISEP)

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒธรรมกับมหาวิทยาลัยตงเหริน สาธารณรัฐประชาชนจีน
Ms CHEN MEIQIAN และ Ms Hu Hongyuan อาจารย์จากมหาวิทยาลัยตงเหริน (Tongren University)  สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้นำคณะนิสิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ จำนวน 30 คน มาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม กันคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561
คณะแลกเปลี่ยนได้เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง ศิลปะมวยไทย ศิลปะการรำไทย กิจกรรมลีลาศ การเข้าร่วมในชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว และภาษาอังกฤษธุรกิจกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  กิจกรรมการทำเครื่องประดับด้วยตนเอง  รวมทั้งการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี เช่น วังสวนบ้านแก้ว  แหล่งเรียนรู้เหมืองพลอยเขาพลอยแหวน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน หาดเจ้าหลาว หาดคุ้งวิมาน และเกาะช้าง 
การแลกเปลี่ยนครั้งนี้ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตทั้งสองสถาบัน และเป็นการเตรียมการเพื่อขยายความความมือในด้านอื่นต่อไป
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun