โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

18 พฤศจิกายน 2563 443 ครั้ง

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๓

          ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงคิดค้นโครงการฝนหลวงอันเป็นศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทาน ที่ช่วยเหลือพสกนิกรมาตลอดระยะเวลากว่า ๖๕ ปี


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด