โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2 (ISEP)
27 พฤษภาคม 2561 125 ครั้ง

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2 (ISEP)

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย ณ สาธารณรับประชาชนจีน ครั้งที่ 2
The Cultural and Language Exchange with universities in China   # 2
         โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย ณ สาธารณรับประชาชนจีน ครั้งที่ 2 มีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการจำนวน 31 คน เดินทางไปแลกเปลี่ยนกับ มหาวิทยาลัยคุนหมิง มหาวิทยาลัยฉู่ฉง มหาวิทยาลัยฉูจิ้ง มหาวิทยาลัยตงเหริน  และมหาวิทยาลัยต้าลี ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยน 1 เดือน ( 27 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2561)

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun