โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1 (ISEP)
25 พฤษภาคม 2561 148 ครั้ง

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1 (ISEP)

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 1
The Cultural and Language Exchange with universities in China   # 1
          โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 1 มีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการจำนวน 21 คน เดินทางไปแลกเปลี่ยนกับ มหาวิทยาลัยคุนหมิง มหาวิทยาลัยฉู่ฉง มหาวิทยาลัยฉูจิ้ง มหาวิทยาลัยตงเหริน  และวิทยาลัยเทคนิคและการอาชีพสิบสองปันนา ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยน 1 เดือน ( 25 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2561)

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun