โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

22 ตุลาคม 2563 385 ครั้ง

ร่วมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองฯ

          อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมประถม ใจจิตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน โดยมีกำหนดการจัดระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภายในรั้วมหาวิทยาลัย


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด