โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

19 ตุลานี้ เตรียมกวดขันวินัยการสวมหมวกนิรภัย
16 ตุลาคม 2563 204 ครั้ง

19 ตุลานี้ เตรียมกวดขันวินัยการสวมหมวกนิรภัย

19 ตุลาคม 2563 นี้ เริ่มกวดขันวินัยการสวมหมวกนิรภัยของนิสิตขณะขับขี่และซ้อนรถจักยานยนต์   
      เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของนิสิต ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป (ไม่ระบุวัน เวลา และสถานที่) วิทยาเขตฯ จะสุ่มตรวจการสวมหมวกนิรภัยของนิสิตขณะขี่และซ้อนรถจักรยานยนต์ภายในวิทยาเขตฯ ในการนี้ หากพบนิสิตไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรดังกล่าว วิทยาเขตฯ จะมีบทลงโทษตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไปผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุทิน ไชยฤกษ์ โทร.1709

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun