โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

นิสิตค้างส่งสื่อห้องสมุด จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียน ๒/๒๕๖๓
16 ตุลาคม 2563 20 ครั้ง

นิสิตค้างส่งสื่อห้องสมุด จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียน ๒/๒๕๖๓

         ด้วยงานห้องสมุด โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์เงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลในระบบทะเบียนและสถิตินิสิตของนิสิตที่ยืมสื่อสารสนเทศจากห้องสมุด วิทยาเขตจันทบุรี ไม่เป็นไปตามระเบียบการให้บริการ ยืมสื่อและไม่ส่งคืนตามกำหนดเวลา และค้างชำระค่าปรับสื่อ นิสิตจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบทะเบียนและสถิตินิสิตได้ รวมถึงไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไปได้
        หากนิสิตค้างส่งวัสดุสารสนเทศ(หนังสือ/สื่อโสตฯ)  ของห้องสมุด เกินวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นิสิตจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในภาคเรียนต่อไป
          **ขออภัยหากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  >>>>>ง่ายๆ ก่อนครบกำหนด ยืมต่อผ่านระบบได้อีก ๑ ครั้ง เพียงสมาชิกเข้าระบบ Web OPAC ใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เลือกเมนูยืม-คืน และเลือก ยืมต่อ ก็สามารถยืมต่อได้อีก ๑ ครั้ง  


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอมราภรณ์  พิมพ์เวียง โทร.๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun