โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กำหนดการลงทะเบียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
15 ตุลาคม 2563 462 ครั้ง

กำหนดการลงทะเบียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ระบบลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณนภชนก ไหมทอง โทร.1610

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun