โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบปลายภาค 1/2563
12 ตุลาคม 2563 205 ครั้ง

ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบปลายภาค 1/2563

          งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบ “ปลายภาค” ประจำปีการศึกษา 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 วันจันทร์ - วันศุกร์เวลา 08.30 – 19.30 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานห้องสมุด โทร.039-310000 ต่อ 4009-11 หรือเคาน์เตอร์ห้องสุมด อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอมราภรณ์ พิมพ์เวียง โทร.4011

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun