โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
8 ตุลาคม 2563 82 ครั้ง

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun