โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

หนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
8 ตุลาคม 2563 72 ครั้ง

หนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. เขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์
๒. คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์
๓. พูดขั้นเทพ
๔. มงกุฎดาริกา
๕. ธาตุมัญชรี : ว่าด้วยธาตุในภาษาสันสกฤต


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun