โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

30 กันยายน 2563 272 ครั้ง

ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกการร้องเพลงชาติไทยฯ

ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกการร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
          เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี นำเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดจันทบุรี ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำร้องเพลงชาติ 
          สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน นี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของสถาบันหลักของชาติ อันได้แก่สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ และความภาคภูมิใจของคนในชาติ โดยใช้เพลงชาติไทยเป็นสื่อในการแสดงออก

ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun