โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

23 กันยายน 2563 297 ครั้ง

งานสืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย ครั้งที่ ๑๐

ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย ครั้งที่ ๑๐
          เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "สืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย ครั้งที่ ๑๐" ณ แปลงนา ข้างอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี คุณจินดา อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี พร้อมทั้งคณาจารย์ และนิสิต เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมของสาขาเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) เป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อให้นิสิตได้ร่วมสนุกก่อนที่จะปลูกข้าวกันในช่วงบ่าย ทั้งนี้มีนิสิตจากสาขา และคณะอื่นๆ ที่มีความสนใจ และเห็นความสำคัญกับการปลูกข้าวมาร่วมดำนากันในช่วงเย็น


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun