โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

23 กันยายน 2563 374 ครั้ง

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เตรียมความพร้อมการดำเนินงานฯ

          เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกันประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี เป็นประธานในการประชุม และชี้แจงนโยบายในการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ในการพัฒนารูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ของมหาวิทยาลัยบูรพา “มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก” ในการนี้มี ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี และเจ้าหน้าที่กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมเห็นพ้องต้องกันในการจะนำมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้เป็น ขุมปัญญาตะวันออก เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun