โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

17 กันยายน 2563 85 ครั้ง

ผศ.ดร.วศิน รับเกียรติเป็นวิทยากร การจัดทำแผนแม่บทฯ จ.ระยอง

          เมื่อระหว่างวันที่ ๘-๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และทีมงานจากคณะเทคโนโลยีทางทะเล และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ใน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับล่มน้ำ และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ จัดโดย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒ ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง โดยมีหน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 
          ในการอบรมมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาของลุ่มน้ำในเขตพื้นที่ เพื่อนำไปปรับใช้ในการทบทวนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมีความมุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืน


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun