โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

11 กันยายน 2563 150 ครั้ง

สภามหาวิทยาลัยบูรพา ประธานเปิดห้องปฏิบัติการฯ (IIJMAT)

          คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีตัดริบบิ้น เปิดห้องปฏิบัติการเจียระไนและออกแบบอัญมณี (Lapidary House) และห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยบูรณาการนวัตกรรมวัสดุเครื่องประดับ ( IIJMAT )
            เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณบดีคณะอัญมณี ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล ได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ทำพิธีตัดริบบิ้นเปิดห้องและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเจียระไนและออกแบบอัญมณี (Lapidary House) และห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยบูรณาการนวัตกรรมวัสดุเครื่องประดับ ( IIJMAT ) ประจำคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการปรับปรุงจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และได้รับการอนุเคราะห์จากท่านผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรีในการกำกับการดำเนินการปรับปรุงจนแล้วเสร็จ “Lapidary House” สามารถรองรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการด้านการเจียระไนและการพัฒนา รูปแบบอัญมณีร่วมกับการดำเนินงานของหน่วยวิจัยบูรณาการนวัตกรรมวัสดุเครื่องประดับ (IIJMAT) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยให้ยั่งยืน

ผู้ส่งใบบอกข่าว : อาจารย์สายสมร นิยมสรวญ โทร.3509 (คุณเหมือนฝัน ทองเกิด โทร 092-2537315)

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun