โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

11 กันยายน 2563 127 ครั้ง

คณะอัญมณีเข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาฯ

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 803 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.เภสัชกร นภดล ทองนพเนื้อ ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) และกรรมการ (บุคคลภายใน) ได้แก่ ดร.ธนพล พุกเส็งและ ดร.พัชรี ปรีเปรมโมทย์ โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ ร่วมรับฟังผลการประเมินฯ และทำความเข้าใจแนวทางการพัฒนาคณะฯ ด้วยการ นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการของคณะฯ


ผู้ส่งใบบอกข่าว : อาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี โทร.3507 (คุณนครินทร์ ปริยอัครกุล โทร.3517)

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun