โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒
4 มกราคม 2562 28 ครั้ง

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

ฝ่ายห้องสมุดขอแนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ รายบะเอียดดังแนบ

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. ๔๐๑๑