โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
5 สิงหาคม 2563 70 ครั้ง

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

          งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งสถิติการให้บริการห้องสมุดประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun