โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายงานสมาชิกค้างส่งประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
30 กรกฎาคม 2563 119 ครั้ง

รายงานสมาชิกค้างส่งประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

          ด้วยงานห้องสมุด โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ขอติดตามสมาชิกที่ค้างส่งวัสดุสารสนเทศ(หนังสือ/สื่อโสตฯ) ของห้องสมุด ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยงานห้องสมุด ดำเนินการส่งข้อมูลให้ทางเมล์
          สำหรับนิสิต >>>รหัสนิสิต@go.buu.ac.th
          สำหรับอาจารย์และบุคลากร >>>ชื่อบัญชีผู้ใช้@buu.ac.th / ชื่อบัญชีผู้ใช้@go.buu.ac.th
สมาชิกทุกท่าน สามารถตรวจสอบเมล์ตนเอง โดยใช้รหัสผ่าน เดียวกันกับที่ใช้เข้าระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย ที่ได้รับจากสำนักคอมพิวเตอร์หรืองานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒-๓)
**ขออภัยหากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
>>>>>ง่ายๆ ก่อนครบกำหนด ยืมต่อผ่านระบบได้อีก ๑ ครั้ง เพียงสมาชิกเข้าระบบ Web OPAC
ใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เลือกเมนูยืม-คืน และเลือก ยืมต่อ ก็สามารถยืมต่อได้อีก ๑ ครั้ง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานห้องสมุด โทร.๐๓๙-๓๑๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๙-๑๑ หรือเคาน์เตอร์ห้องสุมด อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอมราภรณ์ พิมพ์เวียง โทร.๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun