โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

13 กรกฎาคม 2563 313 ครั้ง

ม.บูรพา จันทบุรี จัดพิธีทำบุญต้อนรับเปิดเทอม

          เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดพิธีทำบุญ ณ ห้องประชุมประถม ใจจิตร อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ในการจัดพิธีทำบุญในครั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun