โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แนะนำการใช้งาน Web OPAC เบื้องต้น
16 กรกฎาคม 2563 547 ครั้ง

แนะนำการใช้งาน Web OPAC เบื้องต้น


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอภิเชษฐ์ ทองสุพรรณ์ โทร. ๔๐๐๙

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun