โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563
1 กรกฎาคม 2563 202 ครั้ง

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563

งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ขอแจ้งตารางสอน ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563 และกำหนดการลงทะเบียนเรียน
 ตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป วันที่ 29 มิ.ย.-3 ก.ค.2563 ระบบเปิดวันที่ 29 มิ.ย.2563 เวลา 08.30 น.
 ชั้นปีที่  3 วันที่ 30 มิ.ย.-3 ก.ค.2563 ระบบ เปิดวันที่ 30 มิ.ย.2563 เวลา 08.30 น.
 ชั้นปีที่  2 วันที่ 1-3 ก.ค.2563 ระบบ เปิดวันที่ 1 ก.ค.2563 เวลา 08.30 น.
 ชั้นปีที่  1 วันที่ 1-3 ก.ค.2563 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 งานบริการวิชาการ ดำเนินการลงทะเบียนเรียนให้ทุกสาขาวิชาที่เรียนวิทยาเขตจันทบุรี

ระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปี
 วันที่ 29 มิ.ย.2563 ระบบเปิดวันที่ 29 มิ.ย.2563 เวลา 08.30 น.

ดาวน์โหลด ตารางสอนรวม ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563 ดังเอกสารแนบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
หมายเลข 039-310000 ต่อ 1609-11 และ 083-1118205

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณนภชนก ไหมทอง โทร.1610

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun