โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การขอรับเงินคืน สำหรับนิสิตปี 1 กรณีมหาวิทยาลัยลด 10%
30 มิถุนายน 2563 336 ครั้ง

การขอรับเงินคืน สำหรับนิสิตปี 1 กรณีมหาวิทยาลัยลด 10%

          มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและอาจจะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้การดำเนินการจัดมาตรการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอันมีผลมาจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส(Coronavirus Disease 2019 COVID-19
          นโยบายที่ทางมหาวิทยาลัยบูรพาได้พิจารณาแล้วว่าจะช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนของน้อง ๆ นิสิตทุกคน มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายลดค่าเทอมให้นิสิต ในทุกรายการ

          ขั้นตอนการขอรับเงินคืน กรณีมหาวิทยาลัยลด 10% (สำหรับนิสิตปี 1 เข้า TCAS รอบที่ 1-3 ที่ชำระยอดเต็มแล้ว) การขอรับเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น/2563 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ระหว่างวันที่     13 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (เวลา 08.30-16.30)
เอกสารที่ใช้   : 1.  ใบเสร็จรับเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น/2563
                             - หลักฐานการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร จำนวน  1  ฉบับ
                             - ใบแจ้งการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินที่ประทับตราและลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว  จำนวน  1  ฉบับ
                        2.  สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรนิสิต (รับรองสำเนาถูกต้อง)  จำนวน 1  ฉบับ
                        3.  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของนิสิต (รับรองสำเนาถูกต้อง)  จำนวน 1  ฉบับ
พร้อมระบุ  E-mail , เบอร์โทรศัพท์  สำหรับแจ้งผลการดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี

สถานที่        :            อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1 หน่วยการเงิน งานแผนและทรัพย์สิน 
 

วันที่ เวลา คณะ
13  กรกฎาคม 2563 09.00 - 12.00 น. สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ  คณะอัญมณี
14 กรกฎาคม 2563 09.00 – 12.00 น. สาขาเทคโนโลยีทางทะเล
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
15  กรกฎาคม 2563 09.00 – 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

สาขาบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
16 กรกฎาคม 2563 13.00 – 16.00 น. สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
17 กรกฎาคม 2563 09.00 – 12.00 น.


13.00 – 16.00 น.
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
คณะอัญมณี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

หมายเหตุ :  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ หน่วยการเงิน  งานแผนและทรัพย์สิน  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
ได้ที่เบอร์โทร 039-310000 ต่อ 1210,1213,1214  (ในวันและเวลาทำการ)  


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุรีย์รัตน์ สุขเจริญ โทร.1213
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun