โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
11 มิถุนายน 2563 86 ครั้ง

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

          งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งสถิติการให้บริการห้องสมุด
ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อมูล ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
หมายเหตุ : ปิดให้บริการพื้นที่ (งดเข้า-ออกภายในห้องสมุด) ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19

อ่านข่าว การบริการยืม-คืน หนังสือ ส่งทางไปรษณีย์
อ่านข่าว ห้องสมุด วข.จันทบุรี ปิดบริการทุกพื้นที่!!


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun