โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563
9 มิถุนายน 2563 988 ครั้ง

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563

          มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 5
รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง 12 จังหวัดในภาคตะวันออก (ครั้งที่ 2)
        - เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก : GPAX และผลคะแนน GAT PAT
ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรงทั่วประเทศ
        - เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก : GPAX และผลคะแนน GAT PAT (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ ใช้เกณฑ์ กสทท. และคะแนนการสอบสัมภาษณ์)
ระเบียบการรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (คร้งที่ 3)
        - เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก : GPAX

 เปิดรับสมัครวันที่ 9-15 มิถุนายน พ.ศ. 2563
 สมัครทางเว็บไซต์ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อ่านรายละเอียดหลักสูตร
คณะเทคโนโลยีทางทะเล อ่านรายละเอียดหลักสูตร
คณะอัญมณี อ่านรายละเอียดหลักสูตร

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี
หมายเลข 039-310000 ต่อ 1609-11 และ 083-1118205

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณปรียาภรณ์ ขุนจิต โทร.1611

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun