โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
28 พฤษภาคม 2563 612 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา

          งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com 
2. หากผ่านการคัดเลือกให้ทำการยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์ ในระบบ ทปอ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
3. สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ส่งผลตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มที่ให้ดาวน์โหลด โดยคณะของวิทยาเขตจันทบุรีที่ต้องส่งผลตรวจร่างกายคือ คณะอัญมณี (คณะเดียวเท่านั้น) ให้ดำเนินการดังนี้ 
     3.1  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย
     3.2  นำแบบฟอร์มฯ ไปตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาล 
     3.3  ส่งเอกสารชุดนี้มายังมหาวิทยาลัยบูรพา ภายในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยส่งมายังอีเมล์ regservice@buu.ac.th ติดต่อสอบถามหมายเลข 038-102222 ต่อ 2721 และ 2643  ***หากผู้ผ่านการคัดเลือก ไม่ส่งผลการตรวจร่างกายนี้มายังอีเมล์ที่ระบุไว้ ตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา 
4. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com และ http://regservice.buu.ac.th 
5. สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ให้รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตออนไลน์ วันที่ 10-11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่เว็บไซต์ ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
หมายเลข 039-310000 ต่อ 1609-11 และ 083-1118205

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun