โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๒
28 พฤษภาคม 2563 506 ครั้ง

การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๒

          งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งกำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๒ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่ง มีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม) ประเภทผู้กู้รายเก่า มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังเอกสารแนบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร. ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๐ คุณอรวรรณ ขุนจิต (พี่แอน)

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอรวรรณ ขุนจิต โทร.๑๗๒๐

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun