โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๑
28 พฤษภาคม 2563 706 ครั้ง

การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๑

          งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งกำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๑ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

laughยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบฯ e-studentloan ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ถึง ๑๙ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๓
laughดำเนินการดาวน์โหลด “รายการเอกสารประกอบแบบคำขอกู้ยืม เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ” ทางเว็บไซต์กองกิจการนิสิต พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบให้เรียบร้อย
เอกสารดังแนบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร. ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๐ คุณอรวรรณ ขุนจิต (พี่แอน)


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอรวรรณ ขุนจิต โทร.๑๗๒๐

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun