โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การชำระเงินค่าหอพักนิสิต สำหรับนิสิต 63 รอบการสมัคร TCAS 1-3
27 พฤษภาคม 2563 2,092 ครั้ง

การชำระเงินค่าหอพักนิสิต สำหรับนิสิต 63 รอบการสมัคร TCAS 1-3

          มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอ่ให้นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต ประเภทหอพักที่จอง สถานะการชำระเงิน ให้ถูกต้อง
        รายชื่อนิสิตปี 1 หอพัก 2 (หอชาย)
        รายชื่อนิสิตปี 1 หอพัก 3 ห้องปรับอากาศ
        รายชื่อนิสิตปี 1 หอพัก 3 ห้องพัดลม
2. นิสิต รอบการสมัคร TCAS 1 ที่“ชำระค่าหอพักแล้ว” ให้แจ้งหลักฐานการชำระเงิน และแจ้งสมาชิกภายในห้องพักได้ หากมีเพื่อนที่จะอยู่ด้วยกัน ได้ที่ ระบบรับแจ้งการชำระเงินหอพัก สำหรับนิสิตรหัส 63
3. นิสิต รอบการสมัคร TCAS 1-3 ที่ “ยังไม่ได้ชำระค่าหอพัก” ให้ชำระค่าหอพักโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารมหาวิทยาลัย ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยบูรพา” เลขที่บัญชี 204-1-85727-7 โดยให้ชำระเงินภายในวันที่ 1-5 มิถุนายน พ.ศ.2563 และเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งหลักฐานการชำระเงินค่าหอพัก และแจ้งสมาชิกภายในห้องพักได้ หากมีเพื่อนที่จะอยู่ด้วยกัน แจ้งชื่อได้ที่ ระบบรับแจ้งการชำระเงินหอพัก สำหรับนิสิตรหัส 63

***หากมีข้อสงสัย หรือมีข้อมูลผิดพลาด แจ้งที่ 039-310-000 ต่อ 1720 เฉพาะวันทำการนะค่ะ***ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอรวรรณ ขุนจิต โทร.1720
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun