โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

อาจารย์อัญมณีคว้ารางวัล ผลงานวิจัยนวัตกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
1 สิงหาคม 2562 60 ครั้ง

อาจารย์อัญมณีคว้ารางวัล ผลงานวิจัยนวัตกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

อาจารย์คณะอัญมณีคว้า 4 รางวัลในการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
          คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะอัญมณีที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ประเภท ผลงานวิจัยนวัตกรรม ภายใต้โครงการ “พัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี” จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ผู้ส่งใบบอกข่าว : อาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี โทร.3507

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun