โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง (ก่อน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
30 กันยายน 2561 79 ครั้ง

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง (ก่อน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง  คณะเทคโนโลยีทางทะเล ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ดูได้ที่นี่ 
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun