โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คณะอัญมณีรับรางวัลการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
6 กุมภาพันธ์ 2561 56 ครั้ง

คณะอัญมณีรับรางวัลการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์คณะอัญมณีที่ สร้างผลงานได้รับการ จดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สูงสุดอันดับที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ : 
          คณะอัญมณีขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณัฐพล ชมแสง และอาจารย์ ธวัชชัย ตุลาพรชัย ที่สร้างผลงานได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรสูงสุดอันดับที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ อธิการบดี มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย ที่สร้างผลงานด้านการวิจัย และวิชาการ ผลงานวิจัยที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร สูงสุดประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวัน อังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ส านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ส่งใบบอกข่าว : อาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี โทร.3507

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun