โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครอาจารย์ ด้านโลจิสติกส์ จำนวน ๑ อัตรา
1 พฤษภาคม 2563 1,198 ครั้ง

รับสมัครอาจารย์ ด้านโลจิสติกส์ จำนวน ๑ อัตรา

          ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชา โลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาการจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
          ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ website http://www.chanthaburi.buu.ac.th หรือ website http://www.buu.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร ได้ที่ E-mail: parichat@buu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี หมายเลขโทรศัทพ์ ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๔ หรือ ๑๑๑๑ ในวันและเวลาทำการ


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณปาริฉัตร ฉิมพลี โทร. ๑๑๑๔
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun