โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัคร TCAS'63 รอบ 4 Admissions
1 พฤษภาคม 2563 1,106 ครั้ง

รับสมัคร TCAS'63 รอบ 4 Admissions

มาแล้วจ้า!!!!! ข่าวรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 4 โครงการแอดมิชชั่น (Admissions)
 เปิดรับสมัครวันที่ 7-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
สมัครทางเว็บไซต์ www.mytcas.com 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับสมัครดังนี้ 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
1. บริหารธุรกิจ  จำนวนรับ 70 คน
2. การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  จำนวนรับ 70 คน
3. เทคโนโลยีการเกษตร  จำนวนรับ 30 คน
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวนรับ 30 คน
5. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  จำนวนรับ 40 คน
6. ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  จำนวนรับ 5 คน
อ่านรายละเอียดหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีทางทะเล
1. เทคโนโลยีทางทะเล  จำนวนรับ 50 คน
อ่านรายละเอียดหลักสูตร

คณะอัญมณี 
1. การออกแบบเครื่องประดับ  จำนวนรับ 80 คน
2. ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  จำนวนรับ 80 คน
3. อัญมณีและเครื่องประดับ  จำนวนรับ 80 คน
อ่านรายละเอียดหลักสูตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
หมายเลข 039-310000 ต่อ 1609-11 และ 083-1118205


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun